ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਣੀ ਹੀ 14 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਰੇਪ! ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ! ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ! ਉੱਡੇ ਸਬਦੇ ਹੋਸ਼! ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਤੋਹ