ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਲਥਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ [Collection] ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਲਥਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ